Acc # 3202 - Bạch Kim V - Tướng: 23 Trang phục: 19 - Ngọc: 68


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3042

● TT: Trắng
● Rank: Bạch Kim V
● Tướng: 25
● Ngọc: 64
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● Trắng
● Tướng: 25
● Ngọc: 64
● Skin: 15

90.000Card
67.500ATM

MUA NGAY