Acc # 1753 - Bạch Kim II - Tướng: 29 Trang phục: 16 - Ngọc: 64