Acc # 966 - Bạc II - Tướng: 20 Trang phục: 12 - Ngọc: 66

Chủ clan
Thông tin: Trắng