Acc # 3199 - Bạch Kim V - Tướng: 19 Trang phục: 15 - Ngọc: 0


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1342

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1613

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 73
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 73
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3035

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 21
● Ngọc: 69
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 69
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY