Acc # 3028 - Bạc II - Tướng: 23 Trang phục: 10 - Ngọc: 73


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1921

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY