Acc # 2921 - Bạc I - Tướng: 20 Trang phục: 13 - Ngọc: 57