Acc # 2261 - Bạc I - Tướng: 20 Trang phục: 13 - Ngọc: 71

94 vận may
Thông tin: Trắng