Acc # 2259 - Bạc I - Tướng: 25 Trang phục: 9 - Ngọc: 64


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1342

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1328

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 64
● Skin: 15

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY