Acc # 2256 - Bạc II - Tướng: 22 Trang phục: 10 - Ngọc: 64