Acc # 1921 - Bạc III - Tướng: 20 Trang phục: 12 - Ngọc: 57


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3028

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 23
● Ngọc: 73
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 73
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY