Acc # 1665 - Vàng I - Tướng: 21 Trang phục: 13 - Ngọc: 82


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1411

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 23
● Ngọc: 60
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 60
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1414

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 21
● Ngọc: 61
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 61
● Skin: 15

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1613

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 20
● Ngọc: 73
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 73
● Skin: 10

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1921

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 12

70.000Card
52.500ATM

MUA NGAY