Acc # 1354 - Bạc II - Tướng: 20 Trang phục: 14 - Ngọc: 63