Acc # 1328 - Bạc III - Tướng: 21 Trang phục: 15 - Ngọc: 64