Acc # 1313 - Bạc I - Tướng: 21 Trang phục: 9 - Ngọc: 62

11k vàng
Thông tin: Trắng