Acc # 896 - Bạc II - Tướng: 20 Trang phục: 14 - Ngọc: 63


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3025

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 21
● Ngọc: 68
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 68
● Skin: 9

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3198

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY