Acc # 875 - Bạc III - Tướng: 20 Trang phục: 10 - Ngọc: 61

Dư 14k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3197

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 22
● Ngọc: 59
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 22
● Ngọc: 59
● Skin: 9

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2930

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1335

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2225

● TT: Trắng
● Rank: Vàng II
● Tướng: 20
● Ngọc: 86
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 86
● Skin: 9

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY