Acc # 4099 - Vàng IV - Tướng: 19 Trang phục: 5 - Ngọc: 71


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 4071

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 24
● Ngọc: 65
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 24
● Ngọc: 65
● Skin: 12

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3634

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 4082

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY