Acc # 4091 - Bạc III - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 70


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 4099

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3634

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 57
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 4096

● TT: Trắng
● Rank: Vàng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY