Acc # 4071 - Bạc I - Tướng: 24 Trang phục: 12 - Ngọc: 65


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1336

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 68
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 68
● Skin: 10

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2225

● TT: Trắng
● Rank: Vàng II
● Tướng: 20
● Ngọc: 86
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 86
● Skin: 9

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 4099

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY