Acc # 3201 - Bạc I - Tướng: 23 Trang phục: 10 - Ngọc: 60

94 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 2936

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 46
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 46
● Skin: 15

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3198

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2930

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY