Acc # 3198 - Đồng I - Tướng: 23 Trang phục: 7 - Ngọc: 83


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 2237

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3046

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 61
● Skin: 8

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2211

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 10

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY