Acc # 3197 - Vàng III - Tướng: 22 Trang phục: 9 - Ngọc: 59


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1336

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 68
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 68
● Skin: 10

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2936

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 46
● Skin: 15
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 46
● Skin: 15

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2211

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 70
● Skin: 10

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 3198

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 83
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY