Acc # 2283 - Vàng IV - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 59


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 4071

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 24
● Ngọc: 65
● Skin: 12
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 24
● Ngọc: 65
● Skin: 12

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1335

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 4091

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 19
● Ngọc: 70
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 70
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY