Acc # 1756 - Bạc II - Tướng: 21 Trang phục: 9 - Ngọc: 70

85 vận may
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 2930

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 56
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1364

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 23
● Ngọc: 74
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 74
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2237

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 57
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1335

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY