Acc # 1673 - Bạc II - Tướng: 25 Trang phục: 11 - Ngọc: 0


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1412

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 21
● Ngọc: 69
● Skin: 14
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 69
● Skin: 14

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1635

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1897

● TT: Trắng
● Rank: Vàng I
● Tướng: 20
● Ngọc: 58
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 58
● Skin: 8

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY