Acc # 1666 - Bạc III - Tướng: 20 Trang phục: 8 - Ngọc: 57


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1364

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 23
● Ngọc: 74
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 23
● Ngọc: 74
● Skin: 7

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1635

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 20
● Ngọc: 55
● Skin: 4

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1673

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 25
● Ngọc: 0
● Skin: 11
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 25
● Ngọc: 0
● Skin: 11

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY