Acc # 1409 - Bạc III - Tướng: 20 Trang phục: 12 - Ngọc: 66

13k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 4099

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 71
● Skin: 5

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1335

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 21
● Ngọc: 56
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 2283

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 59
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 59
● Skin: 6

60.000Card
45.000ATM

MUA NGAY