Acc # 5225 - Bạch Kim I - Tướng: 48 Trang phục: 39 - Ngọc: 90