Acc # 1933 - Bạc III - Tướng: 14 Trang phục: 6 - Ngọc: 49


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3193

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 17
● Ngọc: 57
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 17
● Ngọc: 57
● Skin: 4

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1600

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 56
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 56
● Skin: 4

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1615

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 16
● Ngọc: 46
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 46
● Skin: 5

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY