Acc # 1745 - Vàng III - Tướng: 18 Trang phục: 7 - Ngọc: 59


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1301

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 17
● Ngọc: 54
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 17
● Ngọc: 54
● Skin: 2

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1383

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 63
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 63
● Skin: 3

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1256

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 18
● Ngọc: 52
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 52
● Skin: 7

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY