Acc # 1672 - Bạc III - Tướng: 17 Trang phục: 1 - Ngọc: 39


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1745

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 18
● Ngọc: 59
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 59
● Skin: 7

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1653

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 16
● Ngọc: 38
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 38
● Skin: 4

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1383

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 63
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 63
● Skin: 3

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY