Acc # 1600 - Bạc II - Tướng: 15 Trang phục: 4 - Ngọc: 56


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 3193

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 17
● Ngọc: 57
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 17
● Ngọc: 57
● Skin: 4

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1615

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 16
● Ngọc: 46
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 46
● Skin: 5

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1933

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 49
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 49
● Skin: 6

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY