Acc # 1035 - Bạc I - Tướng: 17 Trang phục: 13 - Ngọc: 69ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1254

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 18
● Ngọc: 45
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 45
● Skin: 10

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1292

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 70
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 70
● Skin: 7

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1256

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 18
● Ngọc: 52
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 52
● Skin: 7

40.000Card
30.000ATM

MUA NGAY