Acc # 4115 - Vàng III - Tướng: 34 Trang phục: 31 - Ngọc: 90