Acc # 3623 - Bạch Kim IV - Tướng: 33 Trang phục: 20 - Ngọc: 86