Acc # 998 - Bạc III - Tướng: 15 Trang phục: 4 - Ngọc: 59ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1283

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1299

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1298

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY