Acc # 998 - Bạc III - Tướng: 15 Trang phục: 4 - Ngọc: 59


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1283

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1299

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1277

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY