Acc # 991 - Bạc II - Tướng: 16 Trang phục: 5 - Ngọc: 60ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1015

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 48
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 48
● Skin: 8

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1314

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 79
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 79
● Skin: 10

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1264

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY