Acc # 991 - Bạc II - Tướng: 16 Trang phục: 5 - Ngọc: 60


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1283

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1376

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1262

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY