Acc # 983 - Bạc II - Tướng: 16 Trang phục: 5 - Ngọc: 60ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1277

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1004

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1309

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY