Acc # 959 - Bạc II - Tướng: 17 Trang phục: 8 - Ngọc: 63


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1033

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 16
● Ngọc: 59
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 59
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 983

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1013

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY