Acc # 899 - Bạc I - Tướng: 17 Trang phục: 6 - Ngọc: 59


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1762

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 15
● Ngọc: 51
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 51
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1631

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1924

● TT: Trắng
● Rank: Vàng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 45
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 45
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1659

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY