Acc # 897 - Bạc III - Tướng: 16 Trang phục: 3 - Ngọc: 41ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1264

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 989

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 991

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY