Acc # 886 - Bạc I - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 55ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 959

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 17
● Ngọc: 63
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 17
● Ngọc: 63
● Skin: 8

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1004

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY