Acc # 886 - Bạc I - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 55


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1016

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 71
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 71
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1935

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 57
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 57
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 994

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 28
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 28
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1013

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY