Acc # 882 - Vàng III - Tướng: 17 Trang phục: 7 - Ngọc: 59

Dư 10k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1920

● TT: Trắng
● Rank: Vàng I
● Tướng: 11
● Ngọc: 66
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 66
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1631

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 41
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1042

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1932

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY