Acc # 880 - Bạc III - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 69

Dư 10k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1013

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 989

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1622

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 14
● Ngọc: 64
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 64
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY