Acc # 1677 - Bạc II - Tướng: 14 Trang phục: 6 - Ngọc: 53


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1376

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1016

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 71
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 71
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1264

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY