Acc # 1066 - Đồng III - Tướng: 16 Trang phục: 7 - Ngọc: 56ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1298

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1061

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 16
● Ngọc: 65
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 65
● Skin: 10

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 991

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 975

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 16
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY