Acc # 1066 - Đồng III - Tướng: 16 Trang phục: 7 - Ngọc: 56


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1264

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1299

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1932

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1004

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY