Acc # 1061 - Vàng IV - Tướng: 16 Trang phục: 10 - Ngọc: 65


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1932

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1762

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 15
● Ngọc: 51
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 51
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 897

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY