Acc # 1061 - Vàng IV - Tướng: 16 Trang phục: 10 - Ngọc: 65ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1283

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1309

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY