Acc # 1058 - Bạc II - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 62

Dư 9999 vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 989

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 50
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1374

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 897

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 994

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 28
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 28
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY