Acc # 1058 - Bạc II - Tướng: 19 Trang phục: 6 - Ngọc: 62

Dư 9999 vàngACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 888

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 19
● Ngọc: 64
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 64
● Skin: 10

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1015

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 48
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 48
● Skin: 8

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1309

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 13
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1013

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 52
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY