Acc # 1042 - Đồng I - Tướng: 15 Trang phục: 2 - Ngọc: 47


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1298

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1264

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 57
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1376

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY