Acc # 1042 - Đồng I - Tướng: 15 Trang phục: 2 - Ngọc: 47ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1066

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 56
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 56
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1037

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY