Acc # 1037 - Đồng I - Tướng: 18 Trang phục: 5 - Ngọc: 60ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 886

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 19
● Ngọc: 55
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 55
● Skin: 6

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1299

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 39
● Skin: 9

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 998

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 59
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 59
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 975

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 16
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY