Acc # 1037 - Đồng I - Tướng: 18 Trang phục: 5 - Ngọc: 60


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1004

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 53
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1298

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1374

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 38
● Skin: 4

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY